default-logo

La Gi có các thắng cảnh: Đồi Dương, Bãi Dương Cam Bình, Ngảnh Tam Tân, Hòn Bà, Dinh Thầy Thím , Đập Đá Dựng. Cảng La Gi là một trong những Cảng cá biển vào loại lớn nhất Tỉnh Bình Thuận và khu vực.

Cầu Tân Lý – Lagi

Generic selectors
Tìm kiếm chính xác
Tiêu đề
Nội dung

Lagitravel offered in : Tiếng Việt