default-logo

Nhà Xe Thành Bi ( 7- 9 chỗ )-thị xã La Gi

Nhà Xe Thành Bi ( 7- 9 chỗ )-thị xã La Gi Thêm một nhà xe mới mở ở thị xã La Gi để phục vụ khách hàng đi từ Sài Gòn-La Gi và ngược lại nè. Khai Trương Nhà Xe Thành Bi ( 7- 9 chỗ ) La Gi – Sài Gòn : 17h Sài Gòn – La Gi : 22h30 Điện Thoại : 0903.764.42...