default-logo

Lễ Hội Dinh Vạn Phước Lộc Tại Thị Xã La Gi💞☺️

Lễ Hội Dinh Vạn Phước Lộc Tại Thị Xã La Gi💞☺️ 🌳Chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đến lễ hội Dinh Vạn Phước Lộc. Vào ngày ’15/06 âm lịch hàng năm’ lễ hội ông Nam Hải đã được tổ chức tại Dinh Vạn Phước Lộc-phường Phước Lộc-thị xã LaGi. Lễ hội ông Nam Hải là lễ hội chính của Vạn....