default-logo

Người dân có thể đổi Giấy phép lái xe tại các bưu cục huyện, thị xã ở tỉnh Bình Thuận.

Người dân có thể đổi Giấy phép lái xe tại các bưu cục huyện, thị xã ở tỉnh Bình Thuận. Người dân có thể đổi Giấy phép lái xe tại các bưu cục huyện, thị xã ở tỉnh Bình Thuận. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, giảm chi phí và thời gian đi lại cho nhân dân trong việc đổi lại...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook