default-logo

Núi trong Tỉnh Bình Thuận

Núi trong Tỉnh Bình Thuận Xưa là nước ngoài cõi của Nhật Nam  rồi thuộc đất Chiêm Thành ,năm Nhâm Thân 1693 vua Chiêm là Bà Tranh bị Chưởng cơ Nguyễn hửu Kính đánh bại, Hiển Tông Hiến Minh hoàng đế Nguyễn phúc Chu lấy đất Chiêm Thành đổi thành Thuận Trấn. Năm Đinh sửu  1697 đặt...